Årlig höjning av skatten på avfall

Avfallsskatten höjs från 500 kronor per ton till 520 kronor per ton för kalenderåret 2019. 

Ordningen med årlig uppräkning av avfallsskatten remitterades av regeringen 2017. Avfall Sverige angav i remissvar att organisationen inte har något emot en årlig höjning som sådan, men lämnade synpunkter angående formerna för uppräkningen av skatten. Avfall Sverige angav att det är viktigt att beslut om uppräkning av avfallsskatten tas vid en tidpunkt på året som möjliggör för kommunerna att ta höjd för höjningen vid beräkning av de avfallsavgifter som beslutas med stöd av 27 kap. 4 och 6 §§ miljöbalken (1998:808). Detta fick Avfall Sverige dock alltså inte gehör för då beslut om uppräkning, precis som förra året, togs i november.

Läs mer här: https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/arlig-hojning-av-skatten-pa-avfall/